Medezeggenschapsraad

Volgens de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is op onze scholen een Medezeggenschapsraad ingesteld. De Medezeggenschapsraad van de school bespreekt alle zaken die de betreffende school aangaan. Voor bovenschoolse zaken vindt overleg plaats met de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van SKOLO. De GMR vertegenwoordigt alle vijf scholen en bestaat uit elf leden, inclusief technisch secretaris. Van iedere school hebben een personeelslid en een vertegenwoordiger namens de ouders zitting in de GMR.

De GMR wil gespreks- en sparringpartner zijn in beleidsvoornemens en niet alleen een controleorgaan zijn voor de beleidsuitvoering. Ten aanzien van de verschillende beleidsterreinen heeft de GMR instemmingsrecht en/of adviesrecht. De afspraken en regels omtrent informatievoorziening en communicatie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. De GMR komt periodiek bijeen voor een bespreking met de algemene directeur over nieuw beleid of andere bovenschoolse zaken.

Voor meer informatie over de GMR kan contact worden opgenomen met het secretariaat, via GMR@skolo.nl.