Binnen SKOLO streven wij ernaar dat leerlingen, ouders, personeel en anderen die op school aanwezig zijn, zich veilig voelen. Wij zorgen hiervoor door een prettige sfeer te creëren, met aandacht voor elkaar. Beslissingen worden zoveel mogelijk in gezamenlijkheid genomen. Indien er iets misgaat, doen we er alles aan om naar oplossingen te zoeken. Daarvoor wordt binnen de scholen van SKOLO gebruik gemaakt van een algemene klachtenregeling. Volgens deze regeling kunnen ouders/verzorgers en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

Klachten kunnen betrekking hebben op organisatorische, onderwijskundige of pedagogische zaken als begeleiding of beoordeling van leerlingen e.d. Daarnaast kan een klacht gaan over de omgang tussen personen binnen de school, zoals de omgang tussen leerlingen, van personeelslid naar leerling en personeelsleden met anderen binnen de school. Een klacht kan tevens gaan over gedrag en uitlatingen die als kwetsend of ongewenst worden ervaren zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

Het schoolbestuur en de schooldirecties hebben op grond van bovenstaande de volgende regeling opgesteld:

  • Als ouders/verzorgers signalen opvangen van ongewenst gedrag in school of als er andersoortige klachten zijn, kunnen ze dat bespreken met de leerkracht van hun kind en/of de schooldirecteur.
  • Men kan zich ook wenden tot de klachtencontactpersonen van de school. Zij kunnen adviseren over verdere stappen.
  • De ouders/verzorgers kunnen eventueel in samenspraak met de contactpersoon, hun zorgen of klachten kenbaar maken aan de externe vertrouwenspersoon van het bestuur. Zij adviseert over verdere verwijzing en hulpverlening. De vertrouwenspersoon van SKOLO is mevrouw Overbeek.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:

Mevr. A. Overbeek
anne@burooverbeek.nl
www.burooverbeek.nl
T 06 30642568

Digitale versie: Klachtenregeling SKOLO

Indien de afhandeling van een klacht niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de landelijke klachtencommissie:

Bureau Geschillen-, Bezwaren en Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Raamweg 2, 2596 HL  DEN HAAG

Postadres
Postbus 82324, 2508 EH  DEN HAAG

T 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
F 070-3020836
E info@geschillencies-klachtencies.nl
www.geschillencies-klachtencies.nl, www.gcbo.nl

Indien personeelsleden een klacht willen indienen, kunnen zij hiervoor contact opnemen met de directeur van de school, de uitvoerend bestuurder directeur van SKOLO of de externe vertrouwenspersoon.