Organisatie

De organisatie van Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO) is gebaseerd op een bestuursmodel met een uitvoerend bestuurder en een toezichthoudend bestuur.

Bestuur en Algemeen Directeur

Het toezichthoudend bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gehele stichting en bestaat uit zeven bestuursleden. De dagelijkse leiding over SKOLO is overgedragen aan de uitvoerend bestuurder. Binnen SKOLO wordt de uitvoerend bestuurder ook aangeduid met algemeen directeur. Periodiek komt het bestuur bijeen om de ontwikkelingen op alle beleidsterreinen en de resultaten van de scholen met de algemeen directeur te bespreken.

Scholen

Op alle scholen is een directie aangesteld, die integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de school. Hierdoor krijgen de individuele scholen ruimte om zich – binnen de grenzen van verantwoord onderwijs – op didactisch en pedagogisch terrein te onderscheiden en een eigen kleur te geven aan het onderwijs op hun school.

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Naast de MR heeft iedere school ook een eigen Ouderraad (OR), deze fungeert als belangrijke schakel tussen de ouders en de school.

Bovenschools management

De verantwoordelijkheid van de stichting ligt bij de algemeen directeur die, als voorzitter, samen met de directeuren van de scholen het managementteam vormt. Het bovenschoolse beleid van SKOLO wordt voorbereid in de beleidsadviescommissie op het gebied van Identiteit, Onderwijs, Personeel, Organisatie, Financiën en Huisvesting. Deze commissie bestaat uit portefeuillehouders die of staf- of directielid zijn, al dan niet bijgestaan door externe deskundigen.

GMR

Binnen SKOLO is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Van iedere school is een ouder en personeelslid in de GMR vertegenwoordigd. De GMR komt regelmatig bijeen om advies uit te brengen of instemming te verlenen aan beleidsplannen die door het bestuur en de algemeen directeur zijn ingediend.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau functioneert als het secretariële knooppunt van het bestuur, algemeen directeur en de scholen. Vanuit het bestuursbureau worden alle geledingen binnen SKOLO ondersteund bij het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden.