Contact met ouders

Ouders/verzorgers vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan de leerkracht van een school. Onze scholen zien zichzelf als samenwerkende partner van ouders/verzorgers in de opvoeding, zorg en ontwikkeling van de kinderen. Het is voor u en ons belangrijk dat we een goed contact hebben met elkaar. Alle scholen nodigen ouders/verzorgers uit om te helpen bij bepaalde activiteiten binnen, dan wel buiten school. Ook kunnen ouders/verzorgers lid worden van de Ouderraad of Medezeggenschapsraad. Uw betrokkenheid bij de school wordt zeer op prijs gesteld en komt de kinderen ten goede.

Onder het tabblad Actueel zijn bovenschoolse thema’s in te zien.

Meer informatie

Aanmelden nieuwe leerling

4-jarige

Leerlingen zijn vanaf de dag na hun 4e verjaardag welkom op school. Ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden, kunnen op elk moment in het schooljaar een afspraak maken met de directie van de school. Zij ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding op de school, waar u alle gewenste informatie krijgt. Na de aanmelding wordt uw kind ingeschreven op de school. De ouders/verzorgers worden gevraagd enkele gegevens te verstrekken middels het invullen van een vragenlijst.

Instromers

Kinderen die van een andere school willen instromen zijn ook van harte welkom. Zij kunnen voor de definitieve plaatsing een aantal dagdelen meedraaien ter kennismaking in de nieuwe groep. Ouders/verzorgers kunnen ook hiervoor op ieder moment gedurende het schooljaar contact opnemen met de directie van de school.

De leerplicht voor kinderen bestaat vanaf het 5e jaar. Kinderen zijn toelaatbaar op onze scholen vanaf hun 4e jaar. In principe kan iedere ouder/verzorger een kind op onze scholen aanmelden. De scholen staan ook open voor alle niet-katholieke leerlingen die de grondslag van de school respecteren. Voor de toelating van leerlingen met een onderwijsbeperking of handicap neemt de directie van de school formeel de beslissing.

Meer informatie over het aanmeldingsbeleid is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Bekijk het medisch protocol van SKOLO

Continurooster

InformatieBeveiliging en Privacy beleidsplan SKOLO

Vanaf de invoering van de nieuwe privacywet AVG op 25 mei 2018, worden er strengere eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens. SKOLO verwerkt persoonsgegevens van alle leerlingen. Een zorgvuldige verwerking van deze gegevens is belangrijk en dient te voldoen aan de eisen die door de AVG-wet worden voorgeschreven.

SKOLO heeft een aantal afspraken rondom privacy vastgelegd. Het voltallige personeel is geïnformeerd over het omgaan met deze nieuwe Privacywet en heeft richtlijnen ontvangen. Op alle scholen is een functioneel beheerder aangesteld als aanspreekpunt rondom alle voorkomende privacyzaken. Er is een centraal bovenschools meldpunt voor het doorgeven van datalekken (meldpunt@skolo.nl).

Meer informatie over het privacybeleid van SKOLO is te lezen in Beleidsplan SKOLO IBP vastgesteld

Kinderopvang, BSO, en Peutereducatie

KINDEROPVANG, BUITENSCHOOLSE OPVANG EN PEUTEREDUCATIE

SKOLO biedt bij vijf basisscholen in Losser en Overdinkel mogelijkheden voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en voorschoolse peutereducatie VVE.

In samenwerking met Kinderopvang Humanitas SKE heeft SKOLO bij Basisschool Pax Christi in Overdinkel een volledig kindcentrum ingericht voor de opvang van kinderen 0-12 jaar. In het moderne gebouw OCARINA naast de school kunnen baby’s en jonge kinderen worden opgevangen. Kinderen van 2-4 jaar kunnen daar voorschoolse peutereducatie krijgen. Tevens is er buitenschoolse opvang voor alle leeftijden mogelijk.

In samenwerking met Kinderopvang Losser van Louise Groener is er de mogelijkheid van inpandige buitenschoolse opvang in Basisschool De Martinus (locatie Sietse) aan het Keizerskroon en in Basisschool Veldzijde (locatie Niels Holgersson) aan het Ericahof in Losser.

Voor buitenschoolse opvang in Basisschool De Verrekijker en Basisschool De Wegwijzer kunt u gebruik maken van de opvangmogelijkheden bij Losserse aanbieders: Columbus Junior en Kinderopvang Losser.

Kinderopvang Losser verzorgt in locatie Calimero aan de Sperwerstraat in Losser de voorschoolse (VVE) peutereducatie voor de Losserse kinderen. Dit gebouw staat bij Basisschool De Wegwijzer. Kinderen van 2-4 jaar worden daar begeleid door deskundig opgeleid personeel. Als het kind 4 jaar is kunnen de ouders een eigen keuze maken voor een basisschool.

Scholen

Organisatie

Contactgegevens

De Martinus Locatie: SIETSE
VSO BSO Kinderopvang Losser
www.kinderopvang-losser.nl
T 06 20746545
Veldzijde Locatie: NIELS HOLGERSSON
BSO Kinderopvang Losser
www.kinderopvang-losser.nl
T 06 20746545
De Wegwijzer Locatie: CALIMERO
Peutereducatie VVE Kinderopvang Losser
BSO: Kinderopvang Losser of
Columbus Junior
www.kinderopvang-losser.nl
T 06 20746545
De Verrekijker Externe BSO Columbus Junior
nabij schoolgebouw of
Kinderopvang Losser
Pax Christi Locatie: OCARINA
Kinderopvang 0-12 jaar VSO BSO peutereducatie VVE van Kinderopvang Humanitas SKE
 www.skekinderopvang.nl
T 053 4800020

Op de websites van de basisscholen en onze partners in de kinderopvang kunt u informatie krijgen over de geboden mogelijkheden. Binnen de gemeente Losser hebben alle schoolbesturen een convenant gesloten met de lokale kinderopvangorganisaties voor buitenschoolse opvang. In dit convenant staan afspraken zoals kosten, tijden en kwaliteit van de opvang en het vervoer van de leerlingen. Door het afsluiten van het convenant voldoet het bestuur aan de wettelijke zorgplicht voor de opvang van kinderen voor en na schooltijd. Voor informatie kunt u ook de schooldirecties benaderen.

Klachtenprocedure

Binnen SKOLO streven wij ernaar dat leerlingen, ouders, personeel en anderen die op school aanwezig zijn, zich veilig voelen. Wij zorgen hiervoor door een prettige sfeer te creëren, met aandacht voor elkaar. Beslissingen worden zoveel mogelijk in gezamenlijkheid genomen. Indien er iets misgaat, doen we er alles aan om naar oplossingen te zoeken. Daarvoor wordt binnen de scholen van SKOLO gebruik gemaakt van een algemene klachtenregeling. Volgens deze regeling kunnen ouders/verzorgers en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

Klachten kunnen betrekking hebben op organisatorische, onderwijskundige of pedagogische zaken als begeleiding of beoordeling van leerlingen e.d. Daarnaast kan een klacht gaan over de omgang tussen personen binnen de school, zoals de omgang tussen leerlingen, van personeelslid naar leerling en personeelsleden met anderen binnen de school. Een klacht kan tevens gaan over gedrag en uitlatingen die als kwetsend of ongewenst worden ervaren zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

Het schoolbestuur en de schooldirecties hebben op grond van bovenstaande de volgende regeling opgesteld:

  • Als ouders/verzorgers signalen opvangen van ongewenst gedrag in school of als er andersoortige klachten zijn, kunnen ze dat bespreken met de leerkracht van hun kind en/of de schooldirecteur.
  • Men kan zich ook wenden tot de klachtencontactpersonen van de school. Zij kunnen adviseren over verdere stappen.
  • De ouders/verzorgers kunnen eventueel in samenspraak met de contactpersoon, hun zorgen of klachten kenbaar maken aan de externe vertrouwenspersoon van het bestuur. Zij adviseren over verdere verwijzing en hulpverlening. De vertrouwenspersoon van SKOLO is mevrouw Overbeek.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:

Mevr. A. Overbeek
anne@burooverbeek.nl
www.burooverbeek.nl
T 06 30642568

Digitale versie: Klachtenregeling SKOLO

Indien de afhandeling van een klacht niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de landelijke klachtencommissie:

Bureau Geschillen-, Bezwaren en Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Raamweg 2, 2596 HL  DEN HAAG

Postadres
Postbus 82324, 2508 EH  DEN HAAG

T 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
F 070-3020836
E info@geschillencies-klachtencies.nl
www.geschillencies-klachtencies.nl, www.gcbo.nl

Indien personeelsleden een klacht willen indienen, kunnen zij hiervoor contact opnemen met de directeur van de school, de algemeen directeur van SKOLO of de externe vertrouwenspersoon.

De gehele officiële klachtenprocedure is op iedere school in te zien.

Passend onderwijs

Informatie voor ouders over het nieuwe samenwerkingsverband

folder SWV 23.02

Informatie over het Onderwijs Ondersteunings Centrum, kijk op http://www.ooc-notwente.nl/

logo ooc

Vakantierooster 2019-2020 en 2020-2021


VAKANTIEROOSTER
2019-2020

Herfstvakantie ma 21 okt t/m vrij 25 okt 2019
Kerstvakantie ma 23 dec 2019 t/m vrij 3 jan 2020
Voorjaarsvakantie ma 17 febr t/m vrij 21 febr 2020
Carnaval ma 24 febr t/m di 25 febr 2020
Pasen ma 13 apr 2020
Koningsdag ma 27 apr 2020 (valt in de vakantie)
Meivakantie incl. studiedag SKOLO ma 27 apr t/m woe 6 mei 2020
Hemelvaart                       do 21 mei t/m vrij 22 mei 2020
Pinksteren ma 01 juni 2020
Zomervakantie ma 06 jul t/m vrij 14 aug 2020


VAKANTIEROOSTER
2020-2021

Herfstvakantie ma 12 okt t/m vrij 16 okt 2020
Kerstvakantie ma 21 dec 2020 t/m vrij 1 jan 2021
Voorjaarsvakantie ma 22 febr t/m vrij 26 febr 2021
Carnaval ma 15 febr t/m di 16 febr 2021
Pasen ma 05 apr 2021
Koningsdag di 27 apr 2021 (valt in de vakantie)
Meivakantie ma 26 apr t/m vrij 07 mei 2021
Hemelvaart                       do 13 mei t/m vrij 14 mei 2021
Pinksteren ma 24 mei 2021
Zomervakantie ma 12 jul t/m vrij 20 aug 2021

Veiligheidsplan